Explore

Với chủ đề “Truyền thông trách nhiệm Xã hội doanh nghiệp", IC MASTER 2020 thành công lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng dù được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh CoVid-19 kéo dài. IC

Explore