Explore

Chủ đề năm 2018 “Welcome to Việt Nam 4.0” kỳ vọng sẽ thay đổi cách tư duy làm truyền thông của ngành du lịch Việt Nam. Cùng với sự đồng hành của Golden Bee, NovaEdu.vn, Coca Cola…, IC Master 2018

Explore